Optimalizace podnikových procesů, lidské zdroje, organizační struktury

  Co nabízím

Konzultační, poradenské, lektorské služby na míru dle potřeb klienta a následnou implementaci k organizační a procesní podpoře společnosti

Koučování a koordinace týmů k analýzám funkčnosti organizace a orientaci na potřeby klienta

Organizace a vedení workshopů a seminářů k zavedení a optimalizaci integrovaného systému řízení ve všech jeho složkách

Orientaci na vyřešení na konkrétního problému týkajícího se organizace, procesů a služeb

Tvorba strategie Služby 4.0 jako primární předpoklad pro přetváření výrobního procesu v období nástupu 4. průmyslové revoluce

  Kdo jsem

Fyzická osoba s celoživotní praxí v řešení nejrozmanitějších úloh v oblasti organizace, řízení a personálního rozvoje od strategie po denní operativu.

  Vzdělání

Vysoká škola ekonomická Praha, katedra ekonomika a řízení průmyslu (1978).

  Praxe

37 let v manažerských pozicích ve ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav v oblastech organizace a techniky řízení, strategii a koncepci rozvoje, tvorby a řízení podnikových procesů, organizačních struktur, organizaci a provádění služeb.

Teoretické manažerské znalosti

Manažerský kurz Algarve, Portugalsko, 1996, po jeho absolutoriu jmenování do upper managementu koncernu Volkswagen AG se sídlem ve Wolfsburgu, SRN. Kariérní manažerské vzdělávání Job Profile, účast na evropských konferencích k úlohám vedení, organizaci a služeb.

Stáže ve VW AG, Audi, zaměřené na implementaci procesů a metod řízení do podmínek Škoda Auto a jejích dceřiných společností.

Praktické manažerské zkušenosti

Zvládání širokého spektra všech organizačních a řídících úloh pro zákazníky, top vedení společnosti a koncernu, zkušenost z práce pod tlakem a krizovým řízením.

Vedení stovek podřízených, tisíce dodavatelů, řízení služeb pro desetitisíce zákazníků při plánování, organizaci, financování a zajištění jednotlivých úloh.

Řízení týmů pro restrukturalizaci společnosti a jejich činností ve vazbě na fúzi s významným mezinárodním partnerem a související požadavky.

Zavádění a odpovědnost za procesy ke kontinuálnímu zlepšování organizace, péče o personál a finančních výsledků firmy. Realizace nové průmyslové výstavby, rekonstrukce a provoz výrobních, kancelářských a obslužných budov se skloubením péče o zákazníka, nasazením inovačních technologií a disponibilních financí.

Prosazení koncepce centralizace a rozvoje služeb s významnou přidanou hodnotou pro zákazníka a její provedení do praxe.

Lektorská činnost k systémům organizace, fungování a vizím v oblasti služeb v rámci koncernu a pro externí vzdělávací instituce.

Členství v profesních organizacích

Zakládající člen IFMA CZ, tři volební období člen představenstva a viceprezident asociace, v roce 2015 jmenován emeritním členem za významný přínos oboru v ČR.

Osobní procesní konstanta

Nejtrvalejší vlastností procesu je jeho změna.

Nejinspirativnější manažer a jeho kniha

Jack Welsch, CEO General Electric, Rovnou k věci

  Co pro vás udělám

Organizace a pracovní procesy

 • Analýza integrity a účinnosti podnikových procesů
 • Zhodnocení řídících a podpůrných procesů k získání procesních synergií
 • Tvorba procesní dokumentace a systém změnového řízení v souladu s ISO 9001
 • Provedení metody SWOT s opatřeními pro rozvoj silných stránek a vyřešení příčin slabých stránek
 • Ověření kompetenční funkčnosti organizačních jednotek
 • Standardizace procesního modelu organizačních jednotek
 • Řešení meziútvarového kompetenčního rozhraní
 • Věcný a časový plán náběhu optimalizačních změn, očekávaná přidaná hodnota, podpora řízení a vyhodnocení změn
 • Na základě provedených výsledků se jako kouč/mentor ujmu nasazení schválených opatření do procesu

Personál

 • Profesní katalog, vyhodnocení a tvorba funkčního schéma a popisů funkčních míst zaměstnanců s plánem rozvoje, jako základní předpoklad pro výběr, motivaci a hodnocení personálu
 • Tvorba obsahu popisů funkčních míst k definovaným úlohám v mozaice procesů a organizace
 • Pravidla hodnocení výkonu zaměstnanců jako klíčový nástroj jejich motivace
 • Corporate Compliance jako součást politiky firmy
 • Osobnostní předpoklady zaměstnanců pro vedení týmu a manažerskou přípravu
 • Způsob vytipování talentů a jejich manažerská příprava
 • Povolání zaměstnance do managementu, stanovení cílů, předání a převzetí kompetencí, úloh, zdrojů a majetku řízeného útvaru
 • Rozhodovací kompetence a osobní odpovědnost manažera, kompetence a odpovědnost odborného týmu
 • Systém pravidelného hodnocení managementu, kritéria, horizontální a vertikální výsledek
 • Věcný a časový plán náběhu optimalizačních opatření, očekávaný efekt, podpora řízení a vyhodnocení změn

Podpůrné služby

 • Analýza a optimalizace kapacit, sortimentu a nákladů interně a externě poskytovaných služeb, hodnotového a kvalitativního přínosu pro firmu
 • Efekty podpůrné služby u zákazníka, způsob poskytování, zpětná vazba
 • Zhodnocení předpokladů insourcingu/outsourcingu, zrušení nepotřebných, zavedení chybějících služeb z hlediska přidané hodnoty pro firmu
 • Zhodnocení synergických efektů při nasazení integrovaných služeb Facility managementu
 • Specifika Event managementu a Public relations pro podnikovou kulturu
 • Věcný a časový plán náběhu optimalizačních změn, očekávaná přidaná hodnota, podpora řízení a vyhodnocení změn
 • Zavedení integrovaného systému Facility Managementu jako výchozího předpokladu inovace a udržitelného rozvoje poskytovatele a klienta služeb

Průmysl 4.0

Iniciativa Průmysl 4.0 je vládou přijatý dokument se souborem očekávaných změn v rámci čtvrté průmyslové revoluce a v kontextu globálního uspořádání světa. Jde o nové filosofické pojetí rozvoje. Ve sféře služeb se předpokládá, že si prohodí pořadí s výrobou. Služba se stane primární činností právě pro vytváření podmínek inovačního výrobního procesu.

Není na místě pouze čekat na masivní nezaměstnanost s oficiálními odhady zrušení až poloviny pracovních míst. Umělá inteligence, robotizace, kybernetika zásadně zvýší produktivitu práce a umožní tak vznik nových pracovních míst zejména ve službách. K „ukočírování“ nových procesů je pak třeba kvalifikovaných personálních kapacit s lidským mozkem při trvalém sebevzdělávání, s generačně novými znalostmi včetně kombinace sociálních a humanitních věd.

Sdílíte v tomto kontextu potřebu přehodnocení strategického rozvoje služeb ve Vaší společnosti? Nejsem robot, a proto budu mít nehranou radost z možnosti Vás podpořit svými zkušenostmi s pojetím udržitelného rozvoje.

Kde beru odvahu radit a pracovat pro klienty k optimalizaci procesů?

 • Přicházím z bohaté podnikové praxe s chutí předávat své znalosti, zkušenosti a vize, konfrontovat realitu situace s potřebami kontinuálního zlepšování.
 • Odpovídal jsem za zavádění různě dimenzovaných procesů, organizační struktury a jejich vyhodnocování v souladu se strategií firmy.
 • Podílel jsem se na vyhledání a zrušení některých byrokratických procesů a služeb, jejich inovacích, tvorbě klíčových projektů společnosti a dělal jsem to rád.
 • Získal jsem mezinárodní zkušenosti z výkonu řady řídících funkcí včetně účasti na všech etapách restrukturalizace a kontinuálního procesu zlepšování a spolupráce s ostatními značkami automobilového koncernu.
 • Naučil jsem se rozpoznat potenciál a schopnosti spolupracovníků, nasadit „správné lidi na správná místa“, a snažit se své podřízené vést a motivovat zejména koučováním s definovanými pravidly.
 • Jsem schopen objektivně a nezávisle posoudit dopady změn procesů, definovat příčiny slabých stránek a zpětné zákaznické vazby.
 • Prošel jsem turbulencí prostředí při prosazování strategie firmy versus častá nechuť personálu k jejímu naplnění, stejně tak pocity radosti a uspokojení při dosažení týmového souladu a výsledku.
 • Prošel jsem bez ztráty kytičky řadou situací s potřebou intuitivního rozhodování a získal návyky k nezkreslenému vyhodnocení situace.
 • V práci renomovaných poradenských firem, se kterými jsem přišel do styku ve své profesi, mi chyběla jejich praxe a zkušenost z již zavedeného.
 • Pracuji s klienty svým jménem bez účasti třetích osob a vnějších vlivů.
 • Pracuji na bázi živnostenského oprávnění č. 60 pro poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, případně dle potřeb dle dohody o provedení práce (DPP) s konkrétním zadáním klienta.

  Publikované články

 •   Průmysl 4.0 a Podpůrné služby FM (27. 2. 2017, TZB-info.cz)
 • Pro řízení procesů bude nadále klíčový člověk. Jeho vědomosti, tvrdé i měkké dovednosti, budou spojeny s novými znalostmi strojního inženýrství, informatiky, elektroniky a kybernetiky. V rámci rozvoje a výuky technických oborů se musí v souvislosti s pojetím Průmysl 4.0 i do těchto oborů promítnout kombinace poznatků za sociálních a humanitních věd.

  Další publikované články na TZB-info.cz

  Kontakt

Cena a realizace

Dle vašeho požadavku na konkrétní obsah, cíl přednášky, semináře, vedení workshopu, koučování, mentoring či obdobnou aktivitu vypracuji obratem cenovou nabídku, jejímž základem je návrh struktury/osnovy, cíle a garantovaného přínosu, časový rozsah mého nasazení u klienta a potřebná příprava pro vypracování podkladů na dané téma. Dle tématu a počtu hodin dohodnutá cena 500 – 700 Kč/h.

Veškeré dokumenty, které pro příslušnou akci vyhotovuji či zpracovávám z podkladů klienta, jsou směřovány na míru konkrétnímu požadavku a jsou určeny pouze pro klienta.

Pokud pracuji s daty poskytnutými klientem či jiným způsobem přijdu do styku s informacemi, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo přivodit klientovi újmu, zavazuji se k mlčenlivosti k těmto skutečnostem.