Co pro vás udělám

Organizace a pracovní procesy

 • Analýza integrity a účinnosti podnikových procesů
 • Zhodnocení řídících a podpůrných procesů k získání procesních synergií
 • Tvorba procesní dokumentace a systém změnového řízení v souladu s ISO 9001
 • Provedení metody SWOT s opatřeními pro rozvoj silných stránek a vyřešení příčin slabých stránek
 • Ověření kompetenční funkčnosti organizačních jednotek
 • Standardizace procesního modelu organizačních jednotek
 • Řešení meziútvarového kompetenčního rozhraní
 • Věcný a časový plán náběhu optimalizačních změn, očekávaná přidaná hodnota, podpora řízení a vyhodnocení změn
 • Na základě provedených výsledků se jako kouč/mentor ujmu nasazení schválených opatření do procesu

Personál

 • Profesní katalog, vyhodnocení a tvorba funkčního schéma a popisů funkčních míst zaměstnanců s plánem rozvoje, jako základní předpoklad pro výběr, motivaci a hodnocení personálu
 • Tvorba obsahu popisů funkčních míst k definovaným úlohám v mozaice procesů a organizace
 • Pravidla hodnocení výkonu zaměstnanců jako klíčový nástroj jejich motivace
 • Corporate Compliance jako součást politiky firmy
 • Osobnostní předpoklady zaměstnanců pro vedení týmu a manažerskou přípravu
 • Způsob vytipování talentů a jejich manažerská příprava
 • Povolání zaměstnance do managementu, stanovení cílů, předání a převzetí kompetencí, úloh, zdrojů a majetku řízeného útvaru
 • Rozhodovací kompetence a osobní odpovědnost manažera, kompetence a odpovědnost odborného týmu
 • Systém pravidelného hodnocení managementu, kritéria, horizontální a vertikální výsledek
 • Věcný a časový plán náběhu optimalizačních opatření, očekávaný efekt, podpora řízení a vyhodnocení změn

Podpůrné služby

 • Analýza a optimalizace kapacit, sortimentu a nákladů interně a externě poskytovaných služeb, hodnotového a kvalitativního přínosu pro firmu
 • Efekty podpůrné služby u zákazníka, způsob poskytování, zpětná vazba
 • Zhodnocení předpokladů insourcingu/outsourcingu, zrušení nepotřebných, zavedení chybějících služeb z hlediska přidané hodnoty pro firmu
 • Zhodnocení synergických efektů při nasazení integrovaných služeb Facility managementu
 • Specifika Event managementu a Public relations pro podnikovou kulturu
 • Věcný a časový plán náběhu optimalizačních změn, očekávaná přidaná hodnota, podpora řízení a vyhodnocení změn
 • Zavedení integrovaného systému Facility Managementu jako výchozího předpokladu inovace a udržitelného rozvoje poskytovatele a klienta služeb

Průmysl 4.0 a Služby

Iniciativa Průmysl 4.0 je vládou přijatý dokument se souborem očekávaných změn v rámci čtvrté průmyslové revoluce a v kontextu globálního uspořádání světa. Jde o nové filosofické pojetí rozvoje. Ve sféře služeb se předpokládá, že si prohodí pořadí s výrobou. Služba se stane primární činností právě pro vytváření podmínek inovačního výrobního procesu.

Není na místě pouze čekat na masivní nezaměstnanost s oficiálními odhady zrušení až poloviny pracovních míst. Umělá inteligence, robotizace, kybernetika zásadně zvýší produktivitu práce a umožní tak vznik nových pracovních míst zejména ve službách. K „ukočírování“ nových procesů je pak třeba kvalifikovaných personálních kapacit s lidským mozkem při trvalém sebevzdělávání, s generačně novými znalostmi včetně kombinace sociálních a humanitních věd.

Sdílíte v tomto kontextu potřebu přehodnocení strategického rozvoje Služeb 4.0 ve Vaší společnosti?

Jsem k Vašim službám jak při stanovení jednotlivých kroků tak při jejich postupném uvedení a vyhodnocování účinnosti v chodu firmy.